ภาษาอังกฤษ

สรุปเรื่องการใช้คำภาษาอังกฤษเพื่อเล่าเรื่องหรือเขียนบทความ

คำภาษาอังกฤษ ความหมาย
Eventually, Finally, In the end ในที่สุด
Moreover, In addition, Besides นอกจากนั้น
In order to เพื่อที่จะ
However, Anyway, Howsoever อย่างไรก็ตาม
Although, Even though แม้ว่า
So, So that, Therefore ดังนั้น
because เพราะว่า
The cause of ... สาเหตุที่...
The cause is ... สาเหตุคือ...
reason เหตุผล
Actually, Honestly, Obviously ที่จริงแล้ว, จริงๆแล้ว
so far จนถึงขณะนี้
from time to time เวลาวันเวลาผ่านไป
the day after days วันแล้ววันเล่า
the year after years ปีแล้วปีเล่า

ว่าด้วยเรื่องของเารใช้คำภาษาอังกฤษคำว่า 'Even'

ว่าด้วยเรื่องของ 'Even'

even as=(แม้)ในขณะที่
-I tried to reason with him, but even as I started to explain what had happened he stood up to leave.

even if=แม้ถ้า(เหตุการณ์สมมติ)
-Even if you take a taxi, you'll still miss your train.

even now=แม้ในขณะนี้
-I've thought about it so much, but even now I can't believe how lucky I was to survive the accident.

even then=และแล้ว,(but even then=แต่แล้ว)
-I gave Jim very clear instructions, but even then he managed to make a mess of it.

even so=ถึงแม้อย่างนั้น
-I had a terrible headache, but even so I went to the concert.

even though=although=แม้ว่า
-Even though he left school at 16, he still managed to become prime minister.

even when=แม้เมื่อตอน
-She never cried – not even when she was badly hurt.

------------------------------

even(adj) = ราบเรียบ,แบนราบ,ในระนาบเดียวกัน
-We resurfaced the floor because it wasn't even.
-The paving slabs were not even, and Granny had a nasty fall.

even(adj) = ปกติ,ต่อเนื่อง
-Her breathing became slow and even, so I knew she was asleep.

even(adj) = เท่ากับ,เท่ากัน, เสมอ,เสมอๆ
-Both sides played well - it was a very even contest.
-If I were betting I'd take even money on United.
-The class has a pretty even mix of boys and girls.

even(adj) = เลขคู่
6 is an even number and 7 is an odd number.-

even(adv) = ยิ่งกว่า
-The traffic congestion in the city gets even worse during the summer.

even(adv) = (กรณีนี้ไม่ใช่คำแปล แต่ใช้เพื่อต้องการเน้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจจะไม่ได้คาดคิดไว้ หรือจะแปลว่า 'แม้' ก็ได้ในบางกรณี)
-Even smart people can make mistakes.
-Even with a good education, you need some common sense to get ahead.

even(adv) = (แม้)...ก็ตาม
-I find some of his habits somewhat unpleasant, disgusting even.
-She has always been very kind to me, even generous on occasion.

even(v) = ด้วย,เหมือนกัน(คล้ายๆ also)
-Sheila was awarded a scholarship in chemistry, and now her brother has evened the score with a scholarship in economics.

Reference:

Cambridge Dictionary.(n.d.). Retrived 28th June, 2019 from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/even.