หน้าแรก

สรุปเรื่องการใช้คำภาษาอังกฤษเพื่อเล่าเรื่องหรือเขียนบทความ

Article toolbar
คำภาษาอังกฤษ ความหมาย
Eventually, Finally, In the end ในที่สุด
Moreover, In addition, Besides นอกจากนั้น
In order to เพื่อที่จะ
However, Anyway, Howsoever อย่างไรก็ตาม
Although, Even though แม้ว่า
So, So that, Therefore ดังนั้น
because เพราะว่า
The cause of ... สาเหตุที่...
The cause is ... สาเหตุคือ...
reason เหตุผล
Actually, Honestly, Obviously ที่จริงแล้ว, จริงๆแล้ว
so far จนถึงขณะนี้
from time to time เวลาวันเวลาผ่านไป
the day after days วันแล้ววันเล่า
the year after years ปีแล้วปีเล่า